Back

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Netflix New Voices Script Contest

Deelnemers (“Deelnemers”, “jij”) aan de Netflix New Voices Script Contest (de “Competitie”) gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van, en akkoord gaat met, je rechten en plichten. Je kunt deze Algemene Voorwaarden downloaden en afdrukken.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:

Competitie: de Netflix New Voices Script Contest, een vaardigheidswedstrijd georganiseerd door Netflix in samenwerking met Scriptbank om nieuwe, getalenteerde lokale scenarioschrijvers (“new voices”) uit Nederland te ontdekken. Uit alle inzendingen worden maximaal 15 deelnemers geselecteerd om hun voorstel uit te werken tot een script, waarvoor ze een werkbudget ontvangen. Maximaal 5 winnaars (te selecteren door de jury) ontvangen een geldprijs. Maximaal 2 winnende scripts (te selecteren door de jury) zullen door Netflix in optie worden genomen om door te ontwikkelen en in overweging worden genomen voor productie als een speelfilm, die in de eerste plaats zal worden gelanceerd op de on-demand-service van Netflix.
Deelnemer (jij): een scenarioschrijver die deelneemt aan de Competitie:
E-rechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, databankrechten, (on)geregistreerde modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten of naburige rechten, zoals domeinnamen en knowhow, in elk deel van de wereld;
Jury: een jury bestaande uit ervaren en gekwalificeerde script-editors, goedgekeurd door Netflix, verantwoordelijk voor het evalueren en selecteren van voorstellen / scripts en het coachen van geselecteerde deelnemers bij de ontwikkeling van Voorstel tot Script;
Netflix: Netflix International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam aan de Karperstraat 10, 1075 KZ Amsterdam;
Platform: de online omgeving gecreëerd voor de Competitie, waar Deelnemers zich kunnen inschrijven voor de Competitie en hun Voorstellen kunnen indienen, beschikbaar op www.netflixnewvoices.nl;
Voorstel: de eerste inzending van een deelnemer aan de Competitie;
Script: een script voor een speelfilm van 90 minuten, gebaseerd op het voorstel;
Scriptbank: Stichting De Proeftuin, handelend onder de naam Scriptbank, gevestigd te Amsterdam aan De Wittenkade 75, 1052 AE Amsterdam;
Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

2. De competitie
1. Het doel van de Competitie is om nieuwe, getalenteerde en lokale deelnemers te identificeren ("new voices").
2. De Competitie bestaat uit de volgende stappen:

Voorstellen - Het verwerven van Voorstellen van Deelnemers via het Platform. In deze fase ligt de focus op het vinden van originele stemmen en verhalen. Uit alle inzendingen selecteert de jury maximaal 15 voorstellen voor ronde 2.
Scripts schrijven en coachen - In ronde 2 zullen Deelnemers wiens Voorstel wordt geselecteerd, hun voorstel tot een script uitwerken. Deelnemers krijgen coaching, supervisie en script-reviews van script-editors van Scriptbank. De Deelnemers in ronde 2 krijgen elk een werkbudget. Aan het einde van ronde 2 zal de Jury maximaal 5 winnende scripts selecteren, waarvan de Deelnemers een extra geldprijs ontvangen. In de laatste ronde zal Netflix maximaal twee winnende Scripts in optie nemen voor ontwikkeling en productie tot films die via de Netflix-service worden gelanceerd. Het werkbudget / prijzen en voorlopige tijdvakken voor de verschillende rondes staan ​​vermeld op www.netflixnewvoices.nl/nl/faq

3. Netflix is ​​niet verplicht om te kiezen voor ontwikkeling of het produceren van de winnende Scripts, noch geeft Netflix daarover enige garantie.
4. Netflix behoudt zich het recht voor om, uitsluitend ter eigen beoordeling, de Competitie te beëindigen als het geen gekwalificeerde Voorstellen ontvangt. Netflix kan ook, naar eigen goeddunken, het aantal Deelnemers wijzigen dat in elke ronde wordt geselecteerd onder paragraaf 2.2 hierboven.
5. Als de Competitie om welke reden dan ook niet kan verlopen zoals gepland, naar eigen beoordeling van Netflix, inclusief - maar niet beperkt tot - technische storingen, ziekte van werknemers en/of afwezigheid van belangrijke werknemers die nodig zijn om de Competitie te organiseren of om het platform te leveren, pandemie/epidemie (waaronder Covid19), overheidsmaatregelen, tekortkomingen van door Netflix ingeschakelde derden, verstoring van een internetverbinding, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie) netwerken en overige onvoorziene omstandigheden zoals onvoldoende kwaliteit of aantal ingediende Voorstellen en/of Scripts, kan Netflix, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden wijzigen of de Competitie of toegekende werkbudgetten of prijzen annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten.

3. Geschiktheid
De Competitie staat open voor deelnemers die:
a. minimaal 18 jaar oud zijn ;
b. woonachtig zijn in Nederland of het Caribische deel van Nederland;
c. Nederlands of Engels spreken en schrijven;
d. bereid en in staat zijn om een ​​script van 90 minuten te schrijven in overeenstemming met paragraaf 2.2 hierboven;
e. Netflix behoudt zich het recht voor om elke Deelnemer van de wedstrijd te diskwalificeren als, naar het oordeel van Netflix, de Deelnemer niet voldoet aan een van de criteria om in aanmerking te komen en/of deze Algemene Voorwaarden niet heeft nageleefd of zich schuldig heeft gemaakt aan schadelijk of oneerlijk gedrag jegens Netflix, de Competitie of een andere Deelnemer.

4. Deelname
1. De Competitie is open voor inzendingen en sluit voor inzendingen op de data die staan ​​vermeld op www.netflixnewvoices.nl/nl/timeline

 • Om deel te nemen, moeten Deelnemers hun Voorstel en contactgegevens indienen op de manier zoals beschreven op het Platform.
 • De voorstellen zijn in het Nederlands of Engels en moeten de eigen creatie van de Deelnemer zijn.
 • Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Alle informatie moet worden verstrekt in één pdf-bestand van maximaal tien pagina's
  • Een synopsis, inclusief logline. Niet meer dan één pagina.
  • Maximaal drie pagina's met korte beschrijvingen van de hoofdpersonen, arena, stijl en sfeer, het thema of de thema's die de schrijver hoopt te verkennen en waarom het idee past bij de Competitie.
  • Een CV van de aanvrager met opleiding, eerdere filmprojecten en relevante ervaring in de media, storytelling. Niet meer dan één pagina.
  • De schrijfopdracht van maximaal vijf pagina's.
  • Aanvullende informatie is toegestaan, mits alles binnen de tien pagina's blijft.
  • Alleen tekst, geen afbeeldingen.
  • Het pdf-bestand moet de naam en contactgegevens van de schrijver bevatten.
  • Het pdf-bestand mag geen documentbeperkingen hebben (afdrukken, kopiëren)
  • Alleen aanmeldingen die voldoen aan de richtlijnen worden in behandeling genomen.

2. Een Deelnemer mag niet meer dan één Voorstel indienen.
3. Netflix accepteert alleen Voorstellen die zijn voltooid en ingediend in het aangegeven formaat en binnen de aangegeven tijdslimieten. Onvolledige Voorstellen kunnen worden geweigerd.
4. Deelnemers dragen zelf alle kosten in verband met het schrijven en indienen van hun Voorstellen. Dergelijke kosten worden niet vergoed.
5. Je gaat ermee akkoord dat je Voorstel en/of Script geheel of gedeeltelijk openbaar mag worden gemaakt door Netflix en/of Scriptbank, naar hun eigen goeddunken.
6. Door deel te nemen aan de wedstrijd stem je in met het gebruik en de publicatie van je naam en de titel van je Voorstel op het Platform.
7. Deelnemers geven toestemming aan Netflix en zijn gelieerde ondernemingen en partners (inclusief Scriptbank) om de naam, beeltenis, stem en biografische informatie en het Voorstel en/of het Script van die Deelnemer te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden met betrekking tot de Competitie, in alle media wereldwijd, zonder aanvullende compensatie, kennisgeving of toestemming. De Deelnemer stemt ermee in deel te nemen aan redelijke marketing- en promotionele activiteiten.
8. Op schriftelijk verzoek aan Scriptbank, dat moet zijn ontvangen uiterlijk op de sluitingsdatum voor deelname aan de Competitie, zoals uiteengezet in 4.1 hierboven, heeft een Deelnemer het recht om zijn/haar ingediende Voorstel in te trekken.

5. Selectie en criteria
1. Alle in aanmerking komende Voorstellen worden beoordeeld door de Jury.
2. Netflix kan aanvullende selectiecriteria inzetten als het aantal ingediende voorstellen de verwachtingen overtreft.
3. De Jury kan aanvullende informatie van de Deelnemers opvragen als dit nodig is om de voorstellen te beoordelen, en Deelnemers zullen dergelijke informatie aan de Jury verstrekken.
4. De geselecteerde Deelnemers onder paragraaf 2.2.2 hierboven kunnen worden aangekondigd tijdens een live- of video-evenement. Alle geselecteerde Deelnemers ontvangen een e-mail voordat het geselecteerde Voorstel door Netflix wordt aangekondigd. Geselecteerde Deelnemers hebben twee (2) dagen na ontvangst van de kennisgeving per e-mail om de aanvaarding te bevestigen van de mogelijkheid om hun Voorstel voor een Script in ronde 2 uit te werken. Als de geselecteerde Deelnemer niet in aanmerking komt, niet kan worden bereikt of niet binnen twee (2) dagen na ontvangst van de kennisgeving reageert, verliest de Deelnemer de kans om door te gaan naar ronde 2. De Jury kan in dat geval de optie om door te gaan naar ronde 2 aan een vervangende Deelnemer toekennen, maar is hiertoe niet verplicht.
5. De geselecteerde Deelnemers voor ronde 2 zullen uitgebreide begeleiding en coaching krijgen met één op één script-reviews met script-editors van Scriptbank. Er kan ook een webinar en Q&A worden georganiseerd. Deelnemers moeten hun script voltooien binnen het tijdsbestek dat is vermeld op www.netflixnewvoices.nl/en/timeline
6. Na voltooiing van ronde 2 en nadat elke Deelnemer zijn Script heeft ingediend, zal de Jury de ingediende Scripts beoordelen. De Scripts worden beoordeeld op concept, verhaal en karakters. De Jury selecteert de winnende Scripts. De winnaars kunnen openbaar worden gemaakt tijdens een live- of video-evenement of in een schriftelijke mededeling van Netflix en Scriptbank.
7. De beslissingen van de Jury zijn definitief en bindend voor alle zaken die betrekking hebben op de Competitie.

6. Prijzen
1. De prijzen en het werkbudget voor de verschillende rondes genoemd in paragraaf 2.2 hierboven zijn te vinden op www.netflixnewvoices.nl/nl/faq
2. Deelnemers accepteren dat zij geen recht hebben op enige extra betaling of vergoeding van kosten dan zoals beschreven in paragraaf 6.1 hierboven.
3. Alle belastingen en sociale lasten die verband houden met het aanvaarden van een prijs zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Als er belastingen of andere kosten van toepassing zijn op de prijs/prijzen, is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om deze tijdig aan te geven en te betalen aan de betreffende autoriteiten.
4. Door je Voorstel en/of Script in te dienen in de wedstrijd, verleen je Netflix een exclusief first right of refusal om de rechten daarop te verwerven voor verdere ontwikkeling en/of productie. Als Netflix besluit winnende Scripts te ontwikkelen of te produceren, zullen Netflix en de Deelnemer daarvoor een aparte overeenkomst sluiten, die Netflix aan de Deelnemer zal doen toekomen na afloop van de Competitie.

7. Persoonsgegevens van de Deelnemer
Door deel te nemen aan de Competitie en je Voorstel en contactgegevens te uploaden bij het Platform, verstrek je persoonlijke gegevens aan Netflix. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid www.netflixnewvoices.nl/nl/p/privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Vertegenwoordiging en garanties van de deelnemer
1. Je garandeert en vrijwaart Netflix dat je de autoriteit en de juridische capaciteit hebt om deel te nemen aan de Competitie en dat het Voorstel en (indien van toepassing) het Script dat je tijdens de Competitie indient, je eigen, oorspronkelijke creatie is (inclusief ideeën, concepten en materialen) die niet vóór inzending aan de Competitie is geëxploiteerd of onderworpen aan overdracht, licentie of andere exploitatie door jou of aan een derde partij.
2. Je garandeert tijdens het selectieproces in de Competitie geen rechten te verlenen aan een derde partij op het Voorstel en/of het Script. De verplichting onder dit artikel 8.2 komt te vervallen op het moment dat (i) Netflix of Scriptbank je op de hoogte stelt dat je niet bent geselecteerd voor een volgende stap in de Competitie, of (ii) in elk geval niet later dan bij het verstrijken van de onderhandelingsperiode voor Netflix om rechten te verwerven van de winnaar zoals bedoeld in paragraaf 6.4 hierboven.
3. Je garandeert dat het Voorstel en/of het Script in deze wedstrijd (i) geen inbreuk maakt op de rechten van Netflix of derden, of smaad of laster vormt, inclusief - maar niet beperkt tot - intellectuele-eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (ii) niet in strijd is met enige huidige wet- of regelgeving, (iii) niet in strijd is met enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden (iv) niet obsceen, discriminerend, hatelijk of racistisch of etnisch beledigend is. Verder garandeer je dat er geen lopende of dreigende rechtszaken of claims zijn in verband met het Voorstel en/of het Script.
4. Je bent aansprakelijk voor en vrijwaart Netflix volledig van alle schade en kosten, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van (vermeende) inbreuken op IE-rechten, claims van derden, gederfde winst, opgelopen boetes en juridische kosten, die Netflix lijdt, of maakt als gevolg van (i) een toerekenbare schending van de Algemene Voorwaarden door jou, (ii) je deelname aan de Competitie (inclusief je Voorstel en (indien van toepassing) Script) en/of gebruik van het Platform of (iii) onrechtmatig handelen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
1. De IE-rechten met betrekking tot de Competitie, het Platform en alle bijbehorende materialen zijn in handen van Netflix of haar licentiegevers. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om enige overdracht of toekenning van IE-rechten aan de Deelnemer tot stand te brengen.
2. Je behoudt de IE-rechten op je Voorstel en, indien van toepassing, het Script. Door je Voorstel beschikbaar te stellen via het Platform, verleen je Netflix automatisch een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om het voorstel te gebruiken in verband met de Competitie en voor marketing- en/of promotionele doeleinden van de Competitie en/of Netflix.
3. Niettegenstaande paragraaf 9.2, accepteer je dat je door deel te nemen aan de Competitie Netflix de optie geeft om de rechten op het Script te verwerven in overeenstemming met paragraaf 6.4 als je als winnaar wordt geselecteerd.
4. Je garandeert dat er geen (IE) rechten van derden zijn die je beletten om het Voorstel en, indien van toepassing, het Script in te dienen en/of om de rechten zoals vermeld in dit artikel 9 te verlenen.

10. Aansprakelijkheid
1. Netflix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook in verband met de Competitie of de prestaties van het Platform, voor zover dit is toegestaan ​​onder dwingend recht.
2. Indien Netflix - ondanks bovenstaande - aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een aan Netflix toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad met een maximum van € 1.000, -. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade. Iedere aansprakelijkheid van Netflix voor andere schade dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder - maar niet beperkt tot - verlies en / of beschadiging van data (inclusief Voorstellen), gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.
3. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Netflix (“eigen handelen”).

11. Diversen
1. De Deelnemer is verplicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot deze Competitie en zijn / haar deelname. De Deelnemer mag de inhoud van het Voorstel en/of het Script en/of de inhoud van een bericht of kennisgeving die de Deelnemer mogelijk ontvangt van Netflix of Scriptbank in het kader van deze Competitie, op geen enkele manier openbaar maken. De Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat de bovengenoemde geheimhoudingsplicht omvat, maar niet beperkt is tot, interviews, internet, gedrukte publicaties of sociale netwerksites en gelijksoortige platforms (bijv. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram enz.). De verplichtingen van de Deelnemer onder dit artikel 11.1 eindigen in overeenstemming met de tweede zin van artikel 8.2.
2. Nederlands recht is van toepassing op de Competitie en deze Algemene Voorwaarden.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Competitie of de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
4. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enig moment ongeldig wordt of is, om welke reden dan ook, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden en zal een dergelijke ongeldige bepaling worden vervangen door een andere bepaling die een effect zal hebben dat zo dicht mogelijk ligt bij dat van de vervangen bepaling.